بانوی کوچک خورشید

خودت را در آغوش گرم خدا رها کن...امن ترین جایی بود که من یافتم

Don`t kill our children!

Kids should play…should give love…should grow…should live.

You can`t gain any thing with people`s BLODE.

God will Judge about you.    

 

They are like" Wheat".

From one. will grow many.

نوشته شده در چهارشنبه 1393/05/08ساعت 0:1 توسط شیـوانــــا| |

Design By : nightSelect.com